نوشته ای بارانی

چند گاهی که محبوس چهار دیواری اجباری کلاس بوده ام؛باران جم جم باریده است و نم نم آن چون قطره های شبنم بر روی گونه برگها می درخشد و من اکنون در بین درختان و گام به گام ؛آرام  آرام بر روی سبزه های باران خورده ؛ می روم و می بویم و مست می شوم! مست می شوم.هیچ سکری فراتر از این نیست.بوی باران باز مستم می کند و من خمار از جام صهبای باران در دل می رقصم و با نگاه نمناکی زمین و زمان را می نوازم.

چه سحر انگیز و سکر آور!!! 

/ 4 نظر / 4 بازدید
يامان

سلام خانم مجيدی اميد وارم موفق ياشيد

يامان

سلام

کیمیا

سلام خواهرم فاطمه چه زیبا می نویسی خدا قوت هیمنطور ادامه بده تا عالم از ناله عشاق خالی نباشد و گرنه در تسبیح یگانه گیتی از ذرات خلقت عقب تر می افتیم چرا که شاعر در خطاب به خداوند می گوید... زه هر ذره نهانی نالع عشق تو بشنیدم جهانی را رقب خویش دیدم نله سر کردم برادر شما نصیری

کیمیا

سلام خواهرم فاطمه چه زیبا می نویسی خدا قوت هیمنطور ادامه بده تا عالم از ناله عشاق خالی نباشد و گرنه در تسبیح یگانه گیتی از ذرات خلقت عقب تر می افتیم چرا که شاعر در خطاب به خداوند می گوید... زه هر ذره نهانی نالع عشق تو بشنیدم جهانی را رقب خویش دیدم نله سر کردم برادر شما نصیری