گر اناری می خری خندان بخر

تا دهد خنده ز دانه ی وی خبر

نار خندان باغ را خندان کند

صحبت مردانت از مردان کند

مولانا