امروز روز خوب وصال است، کف بزن

حرف از شراب و شاهد و شور و شعف بزن

اینجا تو روی بال ملائک نشسته ای

دستی به کوزه های مِیِ روی رف بزن

زنجیر و سنج و سینه زدن را رها کن و

در شادی شهادت عباس دف بزن

"از آب هم مضایقه کردند کوفیان"؟!

یک کاسه خونِ سرخ به شوق هدف بزن

آزادگی چکیده ی دریای کربلاست

با اشتیاق دست به صید صدف بزن

نیشابور، آبان 93