و مثل باد گذشت و هنوز حیرانم

چقدر مانده از این راه؟

نه... نمیدانم!

###

نفس نفس میزد

خراب و خسته از این راه رفتنِ به شتاب

 شراب آرامش را هنوز پس میزد!

###

شادی شکوفه های سیب

روی شاخه ی انار

آه از این بهار!

###

اردیبهشت ماه اهورایی

با نغمه های جاری مرغان، باغ

سرشار شادی است و شکوفایی.

اردیبهشت 93