امروز 25 فروردین روز جهانی عطار است. ضمن تبریک این روز عزیز به

دوستان حکایتی دیگر از دیوانگان عطار را در زیر می نویسم:

دیوانه ای از راهی می گذشت، دید که بر سر جالیزی سر خری را

گذاشته اند.

گفت: چرا این سر خر مرده را بر سر چوب گذاشته اند؟!

گفتند: تا چشم بد را از جالیز دور کند.

دیوانه گفت: احمق ها اگر این خر خودش زنده بود به این کار بسیار

می خندید. مگر شما مغز خر خورده اید که این را اینجا گذاشته اید!

این خر بیچاره تا زنده بود نمی توانست چوبی را از پشت خویش

دور کند، حالا که مرده چگونه چشم بد را دور می کند.

اسرارنامه/ ص 188