چندین و چند روز است که با این شعر عطار در شعفم و

چونان ذکری زمزمه ی زبانِ جانم شده است:

آن عزیزی گفت:«شد هفتاد سال

تا که از شادی کنم وز ناز حال

کاینچنین زیبا خداوندیم هست

با خداوندیش پیوندیم هست»

منطق الطیر/ ص 370