فصل گل های زعفران اینجا

سرزمین ها بنفش می پوشند

مردمان چای سرخ می نوشند

***

در سیاهی چشم تو گم شد

چین و تاب سپید پیرهنم

چشم بگشا؛ نگاه کن؛ تو منم!

***

چشم های تو عکس های منند

عکس هایی درون قابِ آب

تو مرا پاک می کنی با خواب

***

امتداد کویر خاکی لوت

بوق ممتد میان خوابِ سکوت

رفت راننده باز در هپروت!

نیشابور/ آبان 89