پیش از شما

به سانِ شما

بیشمارها

با تار عنکبوت نوشتند روی باد:

‹‹کاین دولت خجسته ی جاوید زنده باد!››

م.سرشک