رسیدم گر چه پایان نیست اینجا

و بی تو عشق آسان نیست اینجا

بدون بودنت بارانِ شبگیر!

هوا خشک است و باران نیست اینجا

زمستان است و برف و سوز سرما

تو پنداری زمستان نیست اینجا؟!

اگر چه بوی گل گهگاه جاری است

عزیز من بهاران نیست اینجا

در اینجا آسمان ذوقی ندارد

کبوترهای پرّان نیست اینجا

رسیدم، اول راه است و ... ای وای

که پیش رو خیابان نیست اینجا

نیشابور آذر ٨٨