سرسبزی باغ را به خاطر بسپار

سوسوی چراغ را به خاطر بسپار

در ظلمت زمهریری فصل سکوت

این شعله ی داغ را به خاطر بسپار

خرداد ١٣٨٨