سلام خوبترینم! ستاره می خواهی؟

شکوفه های قشنگ بهاره می خواهی؟

شراب دلکش شاتوت با دو تکّه پنیر

کنار هم بگذارم دوباره می خواهی؟

و سیب کال بهشتی همان که در آغاز

نهاد در دل آدم شراره می خواهی؟

اگر انار بکوبم ز شوق بر دیوار

انار سرخ شود پاره پاره می خواهی؟

بیا که ساحل سرسبز میوه دار توام

اگر برای تماشا کناره می خواهی