این مدعیان که هر چه دیدند نوش
کردند به داس کهنه ی خود دروش


آری گله را چو روی واپس آرند
بی شبهه بز لنگ بود پیشروش

م. سرشک