و بوسهل زوزنی

هیچ شغل را

اندک و بسیار نشاید

مگر تضریب و فساد و

زیر و زبری کارها را

آن خیانت ها که وی کرد

در باب خوارزمشاه و باب های دیگر

بسنده نیست؟

                                            ( تاریخ بیهقی)