« خواهی که دستت بر رسد سر وا زیر پای نه!»
                                                                                               کشف الاسرار

وقتی که حوا سیب را می چید


                 از آن درخت سبز حیرت بار


اندیشه اش این بود:


          که جاودان گردد مثل خدای خالق قهار.


پا را نهاد او روی حرف حق


                            با سیب و سر


                                           روی زمین

                                                        افتاد.

***

حلاج اما، با همان اندیشه ی حوا

سر را به زیر پا نهاد و

                    دست بالا برد

                        وسیب سرخ زندگی را چید

                                                با خوردنش

                                                       جاوید شد

                                                              جاوید!

                                                                                             مشهد ۲/۱۲/۸۲