یخ بسته سنگ و دست و صدا نیز

در کوچه های حادثه یارا

بن بست ظلمت است وز آن سوی

بنگر سگان هار رها را!

م.سرشک