مرغی در کوه دامی دید و با او به گفتگو پرداخت که : تو کیستی و آن دانه در میان تو چیست؟

دام گفت: من زاهد و عابدی گوشه گیرم و این دانه را پارسایی برای رفع گرسنگی من آورده

است، اما اگر تو میخواهی می توانی از آن بهره مند شوی.

مرغ سر فرو برد تا گندم را برگیرد که در دام گرفتار شد!

                                                                            (به نقل از حدیقه سنایی)