یکباره اشکهای فرشته

از آسمان به سوی زمین

                                  ریخت.

اشک فرشتگان

باران نور بود.

***

وقتی هبوط کرد...

باران اشک ها

از سردی سکوت زمین و زمینیان

یخ کرد و

برف شد!

                                                    کاشان، آذرماه ۷۸