گرم شیرین!

از هرم نفس های تو

تنم را تب گرفته است و

ترانه ام را رطب!

                                             مشهد، دی ۸۶