تو را به ترانه سوگند

تردید مکن!

برو،برو،

تبر را بردار و بر در بکوب!

روح در، تبر را می شناسد

روح در با دل آهنین تبر آشناست.

برو

بر در بکوب!

باز می شود؛

و در آن سوی در

آزادی است؛

آزادی از هر چه در و تبر!