بعد از تو دگر گل و بهاری ناید
غم آید و چون تو غمگساری ناید
در رفتن تو روح بباریم نه اشک
کز اشک در این حادثه کاری ناید
دکترشفیعی کدکنی