«آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یارب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد

هر دلی در حلقه ای در ذکر یارب یارب است»

تقدیر ؟!

و من چه می دانم که تقدیر چیست؟!

قدر؟!

و من نمی دانم که قدر چیست!

اما

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم!