یک سؤال داشتم: آیا به نظر شما می شود این آیه را اینجور هم خواند؟- البته خیلی ها واقعاْ اینجوری می خوانند-:

«لَاِکراه فی الدین»

یعنی لام را با فتحه بخوانیم و اینجوری معنی آن می شود :به درستی که در دین اجبار هست.