آقا!

تصحیح می کنم :

آقای محترم!

تصحیح می کنم :

دوست گرامی!

تصحیح می کنم .

هی دارم تصحیح می کنم ؛

نسخه های خط خودم را

نوشته های تو را

و راستش را بخواهی دیوان بدر شروانی را

- شاعر سده ی قصیده و هر چه تو بگویی -

بله

تصحیح می کنم دوست گرامی!

این است که به روز نیستم

در دیروزم

سده ی هشتم و نهم هجری قمری در اران.