از سپید و سرخ و آبی بگذریم

از خودت بگو

از بی رنگی!

شکل و شمایل را رها کن

از خودت بگو

از بی شکلی !

از بزرگی و کوچکی که نه

از خودت بگو

از نامتناهی!

 راستی تو کیستی ؟

 چنین بی رنگ و

بی شکل و

...!