بله داشتم می گفتم یک نوع پوچ گرایی مثبت یعنی این که دنیا هیچ ارزشی ندارد و هیچ چیز دلچسبی نیست که به خاطر آن زندگی کنی اما زندگی می کنی تا به مرگ بگویی که شجاعی و از آن نمی ترسی؛زندگی می کنی تا فقط از زنده بودن خوشحال باشی؛زندگی می کنی تا با سختی ها و سنگلاخ های زندگی دست و پنجه نرم کرده باشی!!!