درگیرم ؛ درگیر

درگیر دگردیسیی دیگر

دگرگون شدنی دیگر بار!

این بار قورباغه ای خواهم شد

            دم در آب رها کرده و به خشکی پناه آورده

                                        با هرازگاهی نیم نگاهی به آب.

یا پروانه ای رها شده از پیله تکرار!

درگیر دگردیسی ام دیگربار.

شاید این بار...

***

مرا بویه و پویه دیگر شدن هست

وای اگر در پیله خفه ام کنند!