هر کوی و برزنی را می جويند

هر مرد و هر زنی را می بويند

حواست را خيلی جمع کن تا مبادا دهانت را ببويند و بفهمند که دوستم داری!اينان به جستجوی عاشقان بر درگاه کوه و پهنای دره می گردند و می جويند و می بويند.

اين سگها شامه شان بسيار قوی است.دنبال آدمهای معتاد می گردند؛برايشان فرقی نمی کند که طرف به چه معتاد باشد؛همين که بفهمند معتادی پاچه ات را می گيرند و تو را تحويل صاحبان معتادشان ميدهند- بله خودشان از تو معتاد ترند اما به دروغ و توطئه و تزوير و ...- اين حيوانات زبان بسته را تربيت کرده اند برای همين کار.

معتاد به عشق هم که باشی می گيرندت!

از شامه قوی و دندانهای تيزشان بترس!