تا توت ها شاه توت شوند

و تا من شاه بانوی غزلهای تو

صبر کن!

از سپیدی تا سرخی راهی بس طولانی است.

من سپید سپیدم

شکیبا باش تا سرخم ببینی

و آن گاه

نوش جانت شاه توت های سرخ و جوان !