اين نغمه محبت بعد از من و تو ماند    تا در زمانه باقی است آواز باد و باران