به کدامين دعات خواهم يافت

تا روم آن دعا بياموزم

از خدای عشق با چه زبانی بايد خواست؟ معشوق را به کدامين دعا توان يافت؟بايد از مجنونان عالم پرسيد؛آنان که دست در حلقه کعبه می زنند و فرياد بر می آورند:

«يارب به خدايی خداييت

وانگه به کمال کبرياييت

کز عشق به غايتی رسانم

کاو ماند اگر چه من نمانم

يارب تو مرا به روی ليلی

هر لحظه بده زياده ميلی

از عمر من آنچه مانده بر جای

بستان و به عمر ليلی افزاي»

اين گونه دعا را خدای عشق لبيک می گويد و چه زيباست لبيک خدای عشق!!