سه گانی:

در شهرِ بی تدبیر

وقتی که از هر روزنی آتشفشان جاری ست

آتش نشاندن کارِ دشواری ست.