بر سینه ی آسمان شب زیبایند

همراه مسافران  شب پیمایند

هر چند که با همند هر شب تا صبح

با ماه بگو ستاره ها تنهایند