باز دیشب خوابِ شیطان و گناه

خوابِ گمراهی انسان و گناه

خوابِ نان گندم و خوابِ فریب

خوابِ افتادن به زندان و گناه

خوابِ یک زن، خوابِ ناز و باز، ناز

خوابِ یک مرد پریشان و گناه

من، ملایک، مادرم حوّا و مار

خوابِ طاووس و گلستان و گناه

اشرفِ ما آدم و مستیّ او

از شرنگِ شومِ نسیان و گناه

در کلاسِ درسِ استادم، خدا،

اوّلین تمرین عصیان و گناه

خنده ی پرمعنی ابلیس و باز

گریه های تلخ انسان و گناه

یک شب طولانیِ پرماجرا

با حضورِ سرخِ شیطان و گناه

مشهد 25/ 7/ 82